*ప్రక్రియ ముత్యాలహారం నియమాలు.. రాథోడ్ శ్రావణ్ రూపకర్త*

*ప్రక్రియ ముత్యాలహారం నియమాలు.. రాథోడ్ శ్రావణ్ రూపకర్త* ~~~~~~~~~~~~~~~~ *రూపకర్త: రాథోడ్ శ్రావణ్* *కవి,రచయిత, ఉపన్యాసకులు* *పూర్వ అధ్యక్షులు ఉట్నూర్ సాహితీ వేదిక ఉట్నూర్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా* *నియమాలు:-* ----------------------------…