అరవై సాహిత్య ప్రక్రియలకు ఆద్యుడు

డాక్టర్ ఎల్మల రంజీత్ కుమార్

60 సాహిత్య ప్రక్రియలకు ఆద్యుడు

డాక్టర్ ఎల్మల రంజీత్ కుమార్ కృషి అనిర్వచనీయమైనది. పద్యమంటే తెలియని వయస్సులో దేవునిపై మూడు కొత్త పద్యాలు మనస్సులో రచించడం ప్రతిభకు తార్కాణం. ఇతని సాహితీ ప్రపంచంలో పద్య ప్రక్రియ 1995 సంవత్సరం లో పురుడు పోయడం వల్ల సాహితీ ప్రక్రియలకు ఆద్యుడు అయ్యారు. ఇప్పటి వరకు 60 సాహితీ ప్రక్రియలను సృజించారు.  32 సాహితీ ప్రక్రియలు మరియు తెలంగాణ భాష కోసం ఆధునిక దేశీ ఛందస్సును ఛందో రంజీతము అనే లాక్షణిక గ్రంథంలో పరిచయం చేసారు.  తన ప్రక్రియలలో  మాతృ గణాలు, పితృ గణాలు, శిశు గణాలు, ఆచార్య గణాలు, శ్రుత గణాలు, కళాపూర్ణ గణాలు, హిమగిరి గణాలు,  త్రినేత గణాలు, పరాశక్తి గణాలు, సహస్ర గణాలు, లక్ష్మి గణాలు, సురగణ గణాలు, బ్రహ్మ గణాలు ….. మొదలైన గణాలు వాడి దేశీ పద్య ప్రక్రియలను  ఈ ఆధునిక యుగంలో మనకు పరిచయం చేయడం గొప్ప విశేషం. ఈ మధ్యనే సఖి అనే ద్విపద పద్య ప్రక్రియను పరిచయం చేసారు.

వచన , పద్య సాహిత్య ప్రక్రియలు

1. ప్రవీణం

https://chat.whatsapp.com/BWwWRRuPfAqGI53GE63HCy

2. పూర్ణహుతి

https://chat.whatsapp.com/GvpfJPnGmEm59kCyn0dVnz

3. అక్షయ మాల

https://chat.whatsapp.com/GuOMyFg1yOg9c1DMf9IKYu

4. చకోరి

https://chat.whatsapp.com/F6L5keDZJ4AHMaohmG0L0Z

5. స్వర్ణమాల

https://chat.whatsapp.com/Bc9TsH4U9ySCGqvYvpO4GM

6. లహరి

https://chat.whatsapp.com/ElRZh0YqXSaDmVjG1atbSu

7. పసి

https://chat.whatsapp.com/I9Mf6cCj9CWGUePxVeJzwR

8. గిలక

https://chat.whatsapp.com/DE0bk8jpHnd57kzWpZa6eW

9. హారతి

https://chat.whatsapp.com/HPrCyqM9q8E76y8pQBenBD

10. క్షేత్ర మాల

https://chat.whatsapp.com/Kc6XDlx95ht4olcMQKZOz1

11. వజ్ర మాల

https://chat.whatsapp.com/FJozw9EnP1E6I8xmy433tl

12. మెట్లు

https://chat.whatsapp.com/GWHGd5HsxQLEa40XZGuUXK

13. డమరుకం

https://chat.whatsapp.com/DBNtxy2jSvk3azAj6qUMoE

14. కాటుక

https://chat.whatsapp.com/DJEMJSXJwjJIyRphTKg55s

15. రుద్రాక్ష

https://chat.whatsapp.com/FzobhdZnSgW613vQrMfT3S

16. కెంపుల సొంపులు

https://chat.whatsapp.com/IGodQIR5cckEkIyiiLM2z6

17.  ముక్కెర  త్రిపద

https://chat.whatsapp.com/CyfmLC3oFPl91JowPw0yEC

18. ప్రమిద. త్రిపద

https://chat.whatsapp.com/K4OjteJLolGLswHoo4oJah

19. కంకణం  త్రిపద

https://chat.whatsapp.com/CuIuqJpEjSy6SutTe4ndiW

20. హరివిల్లు. త్రిపద

https://chat.whatsapp.com/GTs3H6xUt4fBwmXpOp7Y9i

21. చిగురు త్రిపద

https://chat.whatsapp.com/BnlTfcn0W4K5pqZDuCg6xi

22. శంఖం. త్రిపద

https://chat.whatsapp.com/H2Tzu8L80ac6puVxLfH73J

23. బొక్కెన. త్రిపద

https://chat.whatsapp.com/IdpjpTn2s166hLf21tSvIm

24. లిల్లీ. త్రిపద

https://chat.whatsapp.com/DOlNvXA2sM5BvJy3yOWBu4

25. జాబిలి. త్రిపద

https://chat.whatsapp.com/IZnFTO8FoAN1RDG8l4uGOC

26.  గునుక పూలు. త్రిపద

https://chat.whatsapp.com/J1aArTwoxmnFHJHlLBZQgk

27. కిరణాలు. త్రిపద

https://chat.whatsapp.com/EToWYcwuIV5IIlLZfUG8eS

28. స్వాతి ముత్యం. త్రిపద

https://chat.whatsapp.com/JuEkp6sC7is8UJZSqRo1qC

29. ఆరిద్ర  త్రిపద

https://chat.whatsapp.com/Dmy5W0ekV9D9mJ8K455slP

30. బాణం. త్రిపద

https://chat.whatsapp.com/JWSsJy5pPAEEZspSctEwLu

31. త్రిశూలం. త్రిపద

https://chat.whatsapp.com/Et3I6pSpEZBHitkKwwRKLF

32. స్వరాల సరసాలు

https://chat.whatsapp.com/HDgjTjP2TTKDG7UzHZmbDb

33. రత్నాల రాశులు

https://chat.whatsapp.com/FiNOaClBYWi3Wf7PSVNKG0

34. స్వరం వచనం

https://chat.whatsapp.com/BR7JN50jYAUEXychuYrJ8U

35. వెన్నెల వెలుగు వచనం
https://chat.whatsapp.com/D06xKGhufQG23HkYBMnxJm

36. సరస్సు
https://chat.whatsapp.com/J7zGvDvTKjsFqwbLpfKKLz

37. జలపాతం
https://chat.whatsapp.com/Ctlaoa0sxPeF0HAnjEOwYE

38. బిల్వపత్రం
https://chat.whatsapp.com/LM1L1SCbkKo7AoCHXZ2Lqn

39. వారవారం
https://chat.whatsapp.com/LJOcJVCXs4J1vLIXVEbGdh

40. శిమిని
https://chat.whatsapp.com/IlmOjrpzyOxKqleLzyhL0j

41. పచ్చల పరువాలు త్రిపద
https://chat.whatsapp.com/DzQjmEmff9Q3FCSdarffbr

42. ముత్యాల మురిపాలు
https://chat.whatsapp.com/ErsGOcmXoGu4vv16gCXNmX

43. నీలాల హంగులు
https://chat.whatsapp.com/Djg8rExjuj24eAzRRHP5hR

44. వజ్రాల వలపు
https://chat.whatsapp.com/K9moXsAzxATJpmIoSgMyCl

45. వైడూర్యాల వయ్యారాలు
https://chat.whatsapp.com/IoDHInEN3XS7nTFwrtVpUo

46.పుష్యరాగాలు
https://chat.whatsapp.com/HntuzOS3K7BLbpH5b1kzXJ

47. గోమేదికాలు
https://chat.whatsapp.com/BoswcZgBrUsFO6q4A9wXyA

48. పగడాల పరదాలు
https://chat.whatsapp.com/LuCDuGq44sEHJwOXM1zgV6

49. వాన జల్లులు
https://chat.whatsapp.com/GeKwyqvaHe9LT7JzxjSKoW

50. జ్వలా ప్రమిద
https://chat.whatsapp.com/BTxIJeegtWx3viksxXlE7Q

51. చిలక గోరెంక
https://chat.whatsapp.com/DYzQYzo433DFv0GZS366Mj

52. పొన్నారి ప్రతిబింబ
https://chat.whatsapp.com/KEa3BSQRL9HDJ7wRl90P8O

53. చిన్నారి ప్రతిబింబ
https://chat.whatsapp.com/GrA3OMZ6pDW8M5GyBdFIZd

54. కెరటాలు వచనం
https://chat.whatsapp.com/IGXQoqzGcXb3dWGmdsB2hW

55. కడలి వచనం
https://chat.whatsapp.com/KrHMWNuqCvg0oQxRmAt08W

56. నవ రత్నాలు
https://chat.whatsapp.com/LJrfVmgB6iiEb0IohieOoC

57. అలలు వచనం
https://chat.whatsapp.com/CQ7W2ILH6sy5tirsQ2s7fm

58.

59.

60. సఖి ద్విపద

పై సాహిత్య ప్రక్రియలు అన్నీ డాక్టర్ ఎల్మల రంజీత్ కుమార్ గారు 1995 నుండి 2021 సెప్టెంబర్ 15 నాటికి రూపొందించారు. ఇప్పుడు నిర్మల్ లో స్థిరనివాసులైయున్నారు.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.