ఇరువురి సమక్షంలో స్వామి

సాధనాల

శ్రీ కాళోజీ నారాయణరావు డాక్టర్ సి. నారాయణ రెడ్డి గార్ల సమక్షంలో ప్రసంగిస్తున్న సందర్భం. వారిరువురి కీ స్మృత్యంజలి. సదా మీ సాదనాల వేంకట స్వామి నాయుడు.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.