నిర్మల్ జిల్లా గ్రామాల జాబిత

గ్రామాల జాబితా
క్ర.సం. గ్రామం పేరు మండలం పాత మండలం కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన మండలము
1అంబారీపేట్ కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
2అల్లంపల్లి (కడెం) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
3ఇస్లాంపూర్ (కడెం) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
4 ఉడుంపూర్ కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
5 ఎలగడప కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
6 కన్నాపూర్ (కడెం) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
7 కల్లెడ (కడెం) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
8 కొండుకూరు కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
9 గంగాపూర్ (కడెం) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
10 గండిగోపాల్‌పూర్ కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
11 చిట్యాల్ (కడెం పెద్దూర్) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
12 దిల్దార్‌నగర్ కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
13 ధర్మాజీపేట్ (కడెం) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
14 ధర్మాయిపేట్ కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
15 నర్సాపూర్ (కడెం మండలం) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
16 నవాబ్‌పేట్ (కడెం పెద్దూర్) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
17 నాచన్ ఎల్లాపూర్ కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
18 పాండ్వాపూర్ కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
19 పెద్దూర్ (కడెం పెద్దూర్) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
20 బెల్లాల్ కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
21 మద్దిపడగ కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
22 మాసాయిపేట్ (కడెం) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
23 మైసంపేట కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
24 రాంపూర్ (కడెం) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
25 రేవోజీపేట్ (పాత) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
26 లక్ష్మీపూర్ (కడెం) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
27 లక్ష్మీసాగర్ (కడెం) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
28 లింగాపూర్ (కడెం) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
29 సారంగాపూర్ (కడెం పెద్దూర్) కడెం పెద్దూర్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం
30 అంద్కూర్ కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
31 అంబకంటి కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
32 అంబాగావ్ కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
33 ఓల కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
34 కల్లూర్ (కుంటాల) కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
35 కుంటాల కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
36 దౌనెల్లి కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
37 పెంచికల్‌పహాడ్ కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
38 మేదన్‌పూర్ కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
39 రాజాపూర్ (కుంటాల) కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
40 రాయిపహాడ్ (కుంటాల) కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
41 లింబ (ఖుర్ద్) కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
42 లింబ (బుజుర్గ్) కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
43 విత్తాపూర్ కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
44 వెంకూర్ కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
45 సూర్యాపూర్ కుంటాల మండలం కుంటాల మండలం
46 అంతర్ణి కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
47 కుప్తి (కుభీర్‌) కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
48 కుబీర్ కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
49 ఖస్రా కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
50 గొద్‌సెర కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
51 గోదాపూర్ కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
52 చాత కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
53 చొంది కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
54 జంగావ్ కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
55 జుందా కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
56 దర్కుబీర్ కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
57 దోదర్న కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
58 నందపహాడ్ (కుభీర్) కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
59 నిఘ్వా కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
60 పంగ్ర (కుభీర్‌) కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
61 పర్ది (ఖుర్ద్) (కుభీర్‌) కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
62 పర్ది (బుజుర్గ్) (కుభీర్‌) కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
63 పల్సి కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
64 బకోట్ కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
65 బెల్‌గావ్ (కుభీర్‌) కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
66 బ్రహ్మేశ్వర్ కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
67 మర్లగొండ కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
68 మాలెగావ్ (కుభీర్‌) కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
69 మోలా కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
70 రంజని (గ్రామం) కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
71 రాజూర (కుభీర్‌) కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
72 లింగి (కుభీర్‌) కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
73 వర్ణి (కుబీర్ మండలం) కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
74 వాయి కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
75 వీరగోహన్ కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
76 శివాని కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
77 సంగ్వి (కుభీర్‌) కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
78 సన్వాలి కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
79 సిర్‌పల్లి కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
80 సొనారి కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
81 సౌనా కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
82 హంప్లి (బుజుర్గ్) కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
83 హాల్దా కుభీర్‌ మండలం కుభీర్‌ మండలం
84 అడివిసారంగాపూర్ ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
85 ఇక్బాల్‌పూర్ ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
86 ఎర్వచింతల్ ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
87 కొత్తపేట్ (ఖానాపూర్ మండలం) ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
88 ఖానాపూర్ (నిర్మల్ జిల్లా) ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
89 గంగాయిపేట్ ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
90 చమన్‌పల్లి (ఖానాపూర్‌) ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
91 తర్లపాడ్ ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
92 తిమ్మాపూర్ (ఖానాపూర్ మండలం) ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
93 దిల్వార్‌పూర్ (ఖానాపూర్ మండలం) ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
94 పాత యెల్లాపూర్ ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
95 బదన్‌కుర్తి ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
96 బావాపూర్ (కె) ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
97 బీర్‌నంది ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
98 బేవాపూర్ (ఆర్) ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
99 మస్కాపూర్ ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
100 మేడంపల్లి ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
101 రాజూర (ఖానాపూర్‌) ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
102 సత్నాపల్లి ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
103 సింగాపూర్ (ఖానాపూర్) ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
104 సుర్జాపూర్ (ఖానాపూర్‌) ఖానాపూర్ మండలం ఖానాపూర్ మండలం
105 ఉమ్రి (ఖుర్ద్) తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
106 ఎల్వి తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
107 కల్యాణి తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
108 కుప్లి తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
109 కోలూర్ తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
110 ఖర్బల తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
111 జేవ్లా (ఖుర్ద్) తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
112 జేవ్లా (బుజుర్గ్) తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
113 ఝారి (బుజుర్గ్) తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
114 తానూర్ తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
115 తొండల తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
116 దహగాం (తానూర్ మండలం) తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
117 దౌలతాబాద్ (తానూర్‌ మండలం) తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
118 నంద్‌గాం తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
119 బామ్ని తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
120 బెంబెర్ తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
121 బెల్తరోడ తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
122 బోంద్రత్ తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
123 బోరెగావ్ (ఖుర్ద్) తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
124 బోల్స తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
125 భోసి తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
126 మసల్గ తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
127 మహాలింగి తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
128 ముగ్లి తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
129 యెల్లవత్ తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
130 వద్‌గావ్ (తానూర్‌) తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
131 వద్‌ఝారి తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
132 వధోన్ తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
133 సింగన్ గావ్ తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
134 హంగిర్గ తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
135 హిప్నల్లి తానూర్‌ మండలం తానూర్‌ మండలం
136 గోడ్‌సెర్యాల్ దస్తూరాబాద్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం కొత్త మండలం
137 చెన్నూర్ (దస్తూరాబాద్) దస్తూరాబాద్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం కొత్త మండలం
138 దస్తూరబాద్ దస్తూరాబాద్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం కొత్త మండలం
139 భుట్టాపూర్ దస్తూరాబాద్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం కొత్త మండలం
140 భూత్కూర్ (దస్తూరాబాద్ ) దస్తూరాబాద్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం కొత్త మండలం
141 మల్లాపూర్ (దస్తూరాబాద్) దస్తూరాబాద్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం కొత్త మండలం
142 మున్యాల్ దస్తూరాబాద్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం కొత్త మండలం
143 రేవోజీపేట్ (కొత్త) దస్తూరాబాద్ మండలం కడెం పెద్దూర్ మండలం కొత్త మండలం
144 కంజర్ (దిలావర్ పూర్) దిలావర్ పూర్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం
145 కదిలి దిలావర్ పూర్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం
146 కాల్వ (దిలావర్ పూర్) దిలావర్ పూర్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం
147 కొత్త లోలం దిలావర్ పూర్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం
148 గుండంపల్లి (దిలావర్ పూర్) దిలావర్ పూర్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం
149 దిలావర్‌పూర్ (దిలావర్‌పూర్ మండలం) దిలావర్ పూర్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం
150 బనస్‌పల్లి దిలావర్ పూర్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం
151 మల్లాపూర్ (దిలావర్ పూర్) దిలావర్ పూర్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం
152 మాయాపూర్ (దిలావర్ పూర్) దిలావర్ పూర్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం
153 మాలెగావ్ (దిలావర్ పూర్) దిలావర్ పూర్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం
154 రత్నాపూర్ (కె) దిలావర్ పూర్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం
155 లింగంపల్లి (దిలావర్ పూర్) దిలావర్ పూర్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం
156 సంగ్వి (దిలావర్ పూర్) దిలావర్ పూర్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం
157 సమందర్‌పల్లి దిలావర్ పూర్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం
158 సిర్గాపూర్ (దిలావర్ పూర్) దిలావర్ పూర్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం
159 అంజని (దిలావర్ పూర్) నర్సాపూర్ (జి) మండలం దిలావర్‌పూర్ మండలం కొత్త మండలం
160 అర్లి (ఖుర్ద్) (కుంటాల) నర్సాపూర్ (జి) మండలం దిలావర్‌పూర్ మండలం కొత్త మండలం
161 కుస్లి నర్సాపూర్ (జి) మండలం దిలావర్‌పూర్ మండలం కొత్త మండలం
162 గుల్‌మదగ నర్సాపూర్ (జి) మండలం దిలావర్‌పూర్ మండలం కొత్త మండలం
163 చర్లపల్లి (దిలావర్ పూర్) నర్సాపూర్ (జి) మండలం దిలావర్‌పూర్ మండలం కొత్త మండలం
164 చాకేపల్లి నర్సాపూర్ (జి) మండలం కుంటాల మండలం కొత్త మండలం
165 డొంగర్‌గావ్ (కుంతల మండలం) నర్సాపూర్ (జి) మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం కొత్త మండలం
166 తురాటి నర్సాపూర్ (జి) మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం కొత్త మండలం
167 తెంబోర్ని నర్సాపూర్ (జి) మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం కొత్త మండలం
168 దర్యాపూర్ (దిలావర్ పూర్) నర్సాపూర్ (జి) మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం కొత్త మండలం
169 నందన్ నర్సాపూర్ (జి) మండలం కుంటాల మండలం కొత్త మండలం
170 నర్సాపూర్ (జి) నర్సాపూర్ (జి) మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం కొత్త మండలం
171 నసీరాబాద్ నర్సాపూర్ (జి) మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం కొత్త మండలం
172 బమిని (బుజుర్గ్) నర్సాపూర్ (జి) మండలం కుంటాల మండలం కొత్త మండలం
173 బూరుగుపల్లి (జి) నర్సాపూర్ (జి) మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం కొత్త మండలం
174 బూర్గుపల్లి (కె) నర్సాపూర్ (జి) మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం కొత్త మండలం
175 ముతకపల్లి నర్సాపూర్ (జి) మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం కొత్త మండలం
176 రాంపూర్ (దిలావర్ పూర్) నర్సాపూర్ (జి) మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం కొత్త మండలం
177 అక్కాపూర్ (నిర్మల్) నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
178 అనంత పేట (నిర్మల్ గ్రామీణ మండలం) నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
179 ఎల్లపల్లి నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
180 ఏదులాపూర్ (నిర్మల్ గ్రామీణ) నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
181 కమలాపూర్ (నిర్మల్ గ్రామీణ) నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
182 కొండాపూర్ (నిర్మల్) నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
183 కొత్త పోచంపాడ్ నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
184 కొత్త ముజ్గి నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
185 కౌట్ల (కుర్ద్) నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
186 గంగాపూర్ (టి) నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం కొత్త మండలం
187 చిట్యాల్ (నిర్మల్ గ్రామీణ) నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
188 డ్యాంగాపూర్ నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
189 తల్వాడ నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
190 తాంస నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
191 నంగ్నైపేట నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
192 నీలాయి పేట నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
193 భాగ్యనగర్ నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
194 మంజులాపూర్ నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
195 ముక్తాపూర్ (నిర్మల్) నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
196 మేడ్పల్లి నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
197 యెల్లరెడ్డిపేట నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
198 రత్నపూర్ కొండ్లి నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
199 రాణాపూర్ (టి) నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం కొత్త మండలం
200 రాణాపూర్ (నిర్మల్ గ్రామీణ) నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం కొత్త మండలం
201 లంగ్డాపూర్ (నిర్మల్) నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
202 వెంకటాపూర్ (గ్రామీణ) నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
203 వెంగ్వాపేట్ నిర్మల్ (గ్రామీణ) మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
204 గాజుల్‌పేట్ (నిర్మల్) నిర్మల్ మండలం నిర్మల్ మండలం
205 నిర్మల్ నిర్మల్ మండలం నిర్మల్ మండలం
206 విశ్వనాథ్‌పేట్ (నిర్మల్) నిర్మల్ మండలం నిర్మల్ మండలం
207 సిద్దాపూర్ (నిర్మల్) నిర్మల్ మండలం నిర్మల్ మండలం
208 ఇటిక్యాల్ (పెంబి) పెంబి మండలం ఖానాపూర్ మండలం కొత్త మండలం
209 కోసగుట్ట పెంబి మండలం ఖానాపూర్ మండలం కొత్త మండలం
210 గుమ్మనుయెంగ్లాపూర్ పెంబి మండలం ఖానాపూర్ మండలం కొత్త మండలం
211 ధోందారి పెంబి మండలం ఖానాపూర్ మండలం కొత్త మండలం
212 నాగపూరు (పెంబి) పెంబి మండలం ఖానాపూర్ మండలం కొత్త మండలం
213 పస్పుల (పెంబి) పెంబి మండలం ఖానాపూర్ మండలం కొత్త మండలం
214 పెంబి పెంబి మండలం ఖానాపూర్ మండలం కొత్త మండలం
215 బూరుగుపల్లి (పెంబి) పెంబి మండలం ఖానాపూర్ మండలం కొత్త మండలం
216 మండపల్లి (పెంబి) పెంబి మండలం ఖానాపూర్ మండలం కొత్త మండలం
217 వస్పల్లి పెంబి మండలం ఖానాపూర్ మండలం కొత్త మండలం
218 వెంకంపోచంపాడ్ పెంబి మండలం ఖానాపూర్ మండలం కొత్త మండలం
219 షెట్‌పల్లి (పెంబి) పెంబి మండలం ఖానాపూర్ మండలం కొత్త మండలం
220 కిర్గుల్ (ఖుర్ద్) బాసర మండలం ముధోల్ మండలం కొత్త మండలం
221 కిర్గుల్ (బుజుర్గ్) బాసర మండలం ముధోల్ మండలం కొత్త మండలం
222 కౌట బాసర మండలం ముధోల్ మండలం కొత్త మండలం
223 తక్లి (బాసర) బాసర మండలం ముధోల్ మండలం కొత్త మండలం
224 దొండాపూర్ బాసర మండలం ముధోల్ మండలం కొత్త మండలం
225 బాసర బాసర మండలం ముధోల్ మండలం కొత్త మండలం
226 బిద్రల్లి బాసర మండలం ముధోల్ మండలం కొత్త మండలం
227 మైలాపూర్ (బాసర) బాసర మండలం ముధోల్ మండలం కొత్త మండలం
228 రవిందాపూర్ బాసర మండలం ముధోల్ మండలం కొత్త మండలం
229 రేణుకాపూర్ (బాసర) బాసర మండలం ముధోల్ మండలం కొత్త మండలం
230 లబ్డి బాసర మండలం ముధోల్ మండలం కొత్త మండలం
231 వోని (బాసర) బాసర మండలం ముధోల్ మండలం కొత్త మండలం
232 శలాపూర్ బాసర మండలం ముధోల్ మండలం కొత్త మండలం
233 సావర్‌గావ్ (బాసర) బాసర మండలం ముధోల్ మండలం కొత్త మండలం
234 సుర్లి బాసర మండలం ముధోల్ మండలం కొత్త మండలం
235 ఇలేగాం భైంసా మండలం భైంసా మండలం
236 ఏక్‌గావ్ భైంసా మండలం భైంసా మండలం
237 కామోల్ భైంసా మండలం భైంసా మండలం
238 కుంభి (భైంసా) భైంసా మండలం భైంసా మండలం
239 కుంసర భైంసా మండలం భైంసా మండలం
240 కోతల్గాం భైంసా మండలం భైంసా మండలం
241 ఖాట్గాం భైంసా మండలం భైంసా మండలం
242 గుండేగాం భైంసా మండలం భైంసా మండలం
243 చింతల్ బోరి భైంసా మండలం భైంసా మండలం
244 చిచోండ్ భైంసా మండలం భైంసా మండలం
245 టాక్లి భైంసా మండలం భైంసా మండలం
246 తిమ్మాపూర్ (భైంసా మండలం) భైంసా మండలం భైంసా మండలం
247 దేగాం భైంసా మండలం భైంసా మండలం
248 పాంగ్రి భైంసా మండలం భైంసా మండలం
249 పెండపల్లి భైంసా మండలం భైంసా మండలం
250 బడ్‌గావ్ భైంసా మండలం భైంసా మండలం
251 బబల్‌గావ్ భైంసా మండలం భైంసా మండలం
252 బిజ్జూర్ భైంసా మండలం భైంసా మండలం
253 బొరేగావ్ (బుజుర్గ్) భైంసా మండలం భైంసా మండలం
254 భైంసా భైంసా మండలం భైంసా మండలం
255 మంజ్రి భైంసా మండలం భైంసా మండలం
256 మతేగావ్ భైంసా మండలం భైంసా మండలం
257 మహాగావ్ (భైంసా) భైంసా మండలం భైంసా మండలం
258 మిర్జాపూర్ (భైంసా) భైంసా మండలం భైంసా మండలం
259 లింగ (గ్రామం) భైంసా మండలం భైంసా మండలం
260 వతోలి (భైంసా) భైంసా మండలం భైంసా మండలం
261 వనల్పహాడ్ భైంసా మండలం భైంసా మండలం
262 వలేగావ్ భైంసా మండలం భైంసా మండలం
263 సిద్దూర్ భైంసా మండలం భైంసా మండలం
264 సిరాల భైంసా మండలం భైంసా మండలం
265 సుంక్లి భైంసా మండలం భైంసా మండలం
266 హంపోలి ఖుర్ద్ భైంసా మండలం భైంసా మండలం
267 హస్‌గుల్ భైంసా మండలం భైంసా మండలం
268 అనంత్ పేట్ (మామడ మండలం) మామడ మండలం మామడ మండలం
269 ఆదర్శనగర్ (ఆర్.సి) కొత్తూరు మామడ మండలం మామడ మండలం
270 ఆరేపల్లి (మామడ) మామడ మండలం మామడ మండలం
271 కప్పన్‌పల్లి మామడ మండలం మామడ మండలం
272 కమల్‌కోట్ మామడ మండలం మామడ మండలం
273 కిషన్‌రావుపేట్ మామడ మండలం మామడ మండలం
274 కొత్త తింబరేణి (ఆర్.సి) మామడ మండలం మామడ మండలం
275 కొత్త లింగంపల్లి (ఆర్.సి) మామడ మండలం మామడ మండలం
276 కొత్త సంగ్వి (ఆర్.సి) మామడ మండలం మామడ మండలం
277 కోరటికల్ (మామడ) మామడ మండలం మామడ మండలం
278 గయాడ్‌పల్లి మామడ మండలం మామడ మండలం
279 చండారం మామడ మండలం మామడ మండలం
280 తాండ్ర (మామడ) మామడ మండలం మామడ మండలం
281 దిమ్మదుర్తి మామడ మండలం మామడ మండలం
282 దేవతాపూర్ (మామడ) మామడ మండలం మామడ మండలం
283 నల్దుర్తి మామడ మండలం మామడ మండలం
284 పరిమండల్ మామడ మండలం మామడ మండలం
285 పులిమడుగు (మామడ) మామడ మండలం మామడ మండలం
286 పొంకల్ మామడ మండలం మామడ మండలం
287 పోతారం (మామడ) మామడ మండలం మామడ మండలం
288 బండల్ ఖానాపూర్ మామడ మండలం మామడ మండలం
289 బూరుగుపల్లి (మామడ) మామడ మండలం మామడ మండలం
290 మామడ (నిర్మల్ జిల్లా) మామడ మండలం మామడ మండలం
291 రాంపూర్ (మామడ) మామడ మండలం మామడ మండలం
292 రాసిమట్ల మామడ మండలం మామడ మండలం
293 రైదారి మామడ మండలం మామడ మండలం
294 లింగాపూర్ (మామడ) మామడ మండలం మామడ మండలం
295 వస్తాపూర్ (మామడ) మామడ మండలం మామడ మండలం
296 వెంకటాపూర్ (మామడ) మామడ మండలం మామడ మండలం
297 అష్టా ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
298 ఎద్‌బిద్ ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
299 కారెగావ్ ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
300 గనోర ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
301 చించల ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
302 చింతకుంట (ముధోల్) ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
303 తరోద ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
304 పిప్రి (ముధోల్) ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
305 బోరెగావ్ (ముధోల్) ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
306 బ్రాహ్మణ్‌గావ్ ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
307 మచ్‌కల్ ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
308 ముద్గల్ ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
309 ముధోల్ ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
310 రాంటెక్ ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
311 రియువి ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
312 వడ్‌తల ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
313 విఠోలి ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
314 వెంకటాపూర్ (ముధోల్) ముధోల్ మండలం ముధోల్ మండలం
315 కంకాపూర్ (లక్ష్మణ్‌చందా) లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
316 కంజర్ (లక్ష్మణ్‌చందా) లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
317 చమన్‌పల్లి (లక్ష్మణ్‌చందా) లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
318 చింతల్‌చందా లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
319 తిర్పల్లి లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
320 ధర్మారం (లక్ష్మణ్‌చందా) లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
321 నర్సాపూర్ (లక్ష్మణ్‌చందా) లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
322 పర్పల్లి (లక్ష్మణ్‌చందా) లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
323 పీచర లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
324 పొత్‌పల్లి (లక్ష్మణ్‌చందా) లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
325 పోతపల్లి (లక్ష్మణ్‌చందా) లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
326 బాబాపూర్ (లక్ష్మణ్‌చందా) లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
327 బోరెగావ్ (లక్ష్మణ్‌చందా) లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
328 మల్లాపూర్ (లక్ష్మణ్‌చందా) లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
329 మాచాపూర్ (లక్ష్మణ్‌చందా) లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
330 మునిపల్లి (లక్ష్మణ్‌చందా) లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
331 లక్ష్మణ్‌చాందా లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
332 వద్యాల్ లక్ష్మణ్‌చందా మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం
333 ఎద్దూర్ లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
334 కంకాపూర్ (లోకేశ్వరం) లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
335 కిస్టాపూర్ (లోకేశ్వరం) లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
336 కొత్త రాయిపూర్ (కె) ఆర్.సి లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
337 గడ్చంద లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
338 జోహార్‌పూర్ లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
339 ధర్మర లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
340 నగర్ లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
341 పంచ్‌గుడి లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
342 పిప్రి (లోకేశ్వరం) లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
343 పుస్పూర్ లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
344 పొత్‌పల్లి (బి) లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
345 పోత్‌పల్లి (ఎమ్) లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
346 బమ్ని (కె) లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
347 బిలోలి లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
348 భాగాపూర్ లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
349 మన్మాడ్ లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
350 మల్కాపూర్ (లోకేశ్వరం) లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
351 మొహల్లా లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
352 రాజూరా (లోకేశ్వరం) లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
353 లోహేస్ర లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
354 వతోలి (లోకేశ్వరం) లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
355 వస్తాపూర్ (లోకేశ్వరం) లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
356 సత్‌గావ్ లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
357 హద్‌గావ్ లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
358 హావర్గ లోకేశ్వరం మండలం లోకేశ్వరం మండలం
359 ఆడెల్లి సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
360 ఆలూర్ (సారంగాపూర్‌) సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
361 కంకాటి సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
362 కుప్తి (సారంగాపూర్‌) సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
363 కౌట్ల (బుజుర్గ్) సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
364 గొడ్సెర సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
365 గోపాల్‌పేట్ సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
366 చించోలి (బుజుర్గ్) సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
367 చించోళి (మలక్) సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
368 జాం (గ్రామం) సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
369 జెవ్లి సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
370 తాండ్ర (సారంగాపూర్‌) సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
371 ధాని సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
372 నాగాపూర్ (సారంగాపూర్‌) సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
373 పియారామూర్ సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
374 పెండల్‌ధారి సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
375 పొంకూర్ సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
376 పోటియా సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
377 బీర్వెల్లి (సారంగాపూర్‌) సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
378 బోరెగావ్ (సారంగాపూర్‌) సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
379 యాకర్‌పల్లి సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
380 లక్ష్మీపూర్ (సారంగాపూర్‌) సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
381 వంజర్ సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
382 వైకుంటాపూర్ సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
383 సారంగపూర్ (నిర్మల్ జిల్లా) సారంగాపూర్‌ మండలం సారంగాపూర్‌ మండలం
384 కడ్తాల్ (సోన్) సోన్ మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
385 కూచన్‌పల్లి (సోన్) సోన్ మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం కొత్త మండలం
386 కొత్త బొప్పారం సోన్ మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం కొత్త మండలం
387 కొత్త వెల్మల్ సోన్ మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం కొత్త మండలం
388 గంజల్ సోన్ మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
389 జాఫ్రాపూర్ సోన్ మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
390 పాక్పట్ల సోన్ మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
391 పాత పోచంపాడ్ సోన్ మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
392 మాదాపూర్ (సోన్ మండలం) సోన్ మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
393 వెల్మెల్ సోన్ మండలం దిలావర్ పూర్ మండలం కొత్త మండలం
394 షాకారి సోన్ మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
395 సంగంపేట్ సోన్ మండలం లక్ష్మణ్‌చందా మండలం కొత్త మండలం
396 సిద్దంకుంట (కొత్త) సోన్ మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
397 సోన్ సోన్ మండలం నిర్మల్ మండలం కొత్త మండలం
మూలాలు
వర్గాలు: నిర్మల్ జిల్లాతెలంగాణ గ్రామాలు

Get real time updates directly on you device, subscribe now.