పార్వతినందన పాహిమాం

*పార్వతినందన పాహిమాం*

పార్వతి నందన పరమ పావన,
పాహి గణేశా, పాహిమాం,
శంకర పుత్ర షణ్ముఖ భ్రాత,
వక్ర తుండమా, రక్ష మాం..

తొల్లి నిను కొలిచిన చాలు,
ఎల్ల కార్యములు సఫలము గా,
తొలి గురువువు మాకు నీవేగా,
తొలి దైవమవు మాకు నీవేగా…

విచిత్ర రూపుడవు, విశిష్ట తేజు డవు,
హాస్య ప్రియుడవు, లాస్యప్రియుడవు,
వేదో పాసకుడవు, నాద వినోదుడవు,
అవిఘ్నకారకుడవు, ఆనంద కరుడవు..

చెరుకుపల్లి గాంగేయ శాస్త్రి, రాజమండ్రి

Get real time updates directly on you device, subscribe now.