అమ్మ కోసం

వేణు నవీన్

అమ్మలేని లోకం ఊహకందనిది
అమ్మకన్న గొప్పది లేనేలేదు
అమ్మ ఒక వరం
అమ్మ ఒక అద్భుతం
అమ్మ లోటు దేవుడు కూడా తీర్చలేడు

Get real time updates directly on you device, subscribe now.