తెలుగు పరికల్పన పని 2022

నమూనా

పేజీ 1
***************************
నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనం l
తెలుగు పరికల్పన పని 2022
***************************
పేజీ 2

***************************
విద్యార్థి పేరు :

ప్రవేశ సంఖ్య. :

తరగతి. :

పాఠశాల పేరు :

సమర్పించిన తేది :

విద్యార్థి సంతకం

ఉపాధ్యాయుని సంతకం
********* ***** *************
పేజీ 3
****************************
ప్రశ్న

పద్యం కానీ గేయం కానీ సొంతంగా వ్రాసి నివేదిక తయారు చేయండి.

*నివేదిక అంశం* :

‘ *సమాచార సేకరణ* :

*విషయ వివరణ* – :

చిత్రం
*************************
*స్వీయానుభూతి :*

Get real time updates directly on you device, subscribe now.